سرويس هاي ارزش افزوده (VAS)

سرويس­ هاي ارزش افزوده، مجموعه سرويس­ هايي هستند که هدف آن­ها، افزايش چابکي کسب و کار مي­ باشد. اين دسته از سرويس ­ها، که امروزه شرکت­ هاي توليدکنندگان فناوري، توجه و تمرکز ويژه­ اي بر روي آن دارند، سعي دارند تا نيازمندي­ هاي نوين نظام ­هاي کسب و کار پيچيده امروزي را به شيوه­اي مؤثرتر، تحت پوشش قرار دهند.

مهم ­ترين مجموعه خدماتي که شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه سرويس­ هاي ارزش افزوده ارائه مي­ دهد، در زمينه‌هاي Voice Over IP (VoIP)، Video Conference (VC)، Collaboration و... خلاصه مي­ شود.

جایگاه