نگهداري، پشتيباني و راهبري مراکز تماس (Contact Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و پشتيباني از مراکز تماس به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري و پشتيباني مرکز تماس (Contact Center)

 • نگهداري و پشتيباني ساختار هم‌بندي و توپولوژي مرکز تماس
 • نگهداري و پشتيباني ساختار پيام رساني يکپارچه (Unified Messaging)
 • نگهداري و پشتيباني ساختار ماژول ACD و توزيع تماس ها بر اساس مهارت ها
 • نگهداري و پشتيباني ساختار ماژول هاي IVR ، CTI و ضبط مکالمات
 • نگهداري و پشتيباني ساختار ماژول هاي Fax ، Mail ، Wallboard و Web
 • نگهداري و پشتيباني ساختار ماژول هاي Voice Portal و SMS Gateway
 • نگهداري و پشتيباني ساختار ماژول پرسش و پاسخ (شکايات و انتقادات)
 • نگهداري و پشتيباني ساختار ارتباط با سامانه CRM
 • نگهداري و پشتيباني ساختار امنيت و سياست هاي امنيتي مرکز تماس
 • نگهداري و پشتيباني ساختار مديريت، مانيتورينگ و گزارش گيري در مرکز تماس

   نگهداري و پشتيباني سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • نگهداري و پشتيباني ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • نگهداري و پشتيباني ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • نگهداري و پشتيباني ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • نگهداري و پشتيباني ماژول Web و گزارش گيري
 • نگهداري و پشتيباني ماژول SMS و ارسال آلارم
 • نگهداري و پشتيباني ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • نگهداري و پشتيباني ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • نگهداري و پشتيباني ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • نگهداري و پشتيباني ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • نگهداري و پشتيباني ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ