تحليل و آناليز سرویس های مجازی سازی و ذخیره سازی

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز زيرساخت مجازي سازي

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز معماري منطقي/ فيزيکي سرورها و سرويس ها
 • تحليل و آناليز معماري و ساختار ماشين هاي مجازي
 • تحليل و آناليز ساختار راهکارهاي DRS ، FT ، Vmotion، HA ، SRM و ....
 • تحليل و آناليز معماري و ساختار vCenter در زيرساخت مجازي سازي
 • تحليل و آناليز ساختار Datastore ها در زيرساخت مجازي سازي
 • تحليل و آناليز ساختار vSwitch ها در زيرساخت مجازي سازي
 • تحليل و آناليز ساختار افزونگي (Load balancing , NIC teaming)
 • تحليل و آناليز ساختار توسعه پذيري در زيرساخت مجازي سازي
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در زيرساخت مجازي سازي
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت و مانيتورينگ در زيرساخت مجازي سازي

   تحليل و آناليز زيرساخت ذخيره سازي/ پشتيبان گيري

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار Storage Tiering در زيرساخت ذخيره سازي
 • تحليل و آناليز ساختار منابع ذخيره سازي سرورها (DAS)
 • تحليل و آناليز ساختار شبکه ذخيره سازي (SAN Fabric)
 • تحليل و آناليز ساختار آرايه ذخيره سازي (Storage Array)
 • تحليل و آناليز مکانيزم هاي افزايش دردسترس پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • تحليل و آناليز مکانيزم هاي توسعه پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • تحليل و آناليز مکانيزم هاي مديريت پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت چرخه حيات اطلاعات (ILM)
 • تحليل و آناليز سيستم پشتيبان گيري و بازيابي (Hot ، Warm و Cold)
 • تحليل و آناليز ساختار بازيابي از فاجعه (انتقال اطلاعات به سايت پشتيبان)
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در زيرساخت ذخيره سازي و پشتيبان گيري

   تحليل و آناليز سرويس هاي زيرساخت مجازي سازي/ذخيره سازي

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز سرويس ميزباني سرور مجازي (Virtual Server Hosting)
 • تحليل و آناليز سرويس سرور اختصاصي مجازي (VPS/ Clusterd VPS)
 • تحليل و آناليز سرويس هاي پشتيبان گيري (Backup Services)
 • تحليل و آناليز سرويس هاي ذخيره سازي (Storage Services)
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت سرويس هاي مجازي سازي/ذخيره سازي
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت سرويس هاي مجازي سازي/ ذخيره سازي

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT