نگهداري، پشتيباني و راهبري سرویس های مجازی سازی و ذخیره سازی

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و پشتيباني سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري زيرساخت مجازي سازي

 • نگهداري معماري منطقي/ فيزيکي سرورها و سرويس ها
 • نگهداري معماري و ساختار ماشين هاي مجازي
 • نگهداري ساختار راهکارهاي DRS ، FT ، Vmotion، HA ، SRM و ....
 • نگهداري معماري و ساختار vCenter در زيرساخت مجازي سازي
 • نگهداري ساختار Datastore ها در زيرساخت مجازي سازي
 • نگهداري ساختار vSwitch ها در زيرساخت مجازي سازي

   نگهداري ساختار افزونگي (Load balancing , NIC teaming)

 • نگهداري ساختار توسعه پذيري در زيرساخت مجازي سازي
 • نگهداري ساختار امنيت در زيرساخت مجازي سازي
 • نگهداري ساختار مديريت و مانيتورينگ در زيرساخت مجازي سازي

   نگهداري زيرساخت ذخيره سازي/ پشتيبان گيري

 • نگهداري ساختار Storage Tiering در زيرساخت ذخيره سازي
 • نگهداري ساختار منابع ذخيره سازي سرورها (DAS)
 • نگهداري ساختار شبکه ذخيره سازي (SAN Fabric)
 • نگهداري ساختار آرايه ذخيره سازي (Storage Array)
 • نگهداري از مکانيزم هاي افزايش دردسترس پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • نگهداري از مکانيزم هاي توسعه پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • نگهداري از مکانيزم هاي مديريت پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • نگهداري ساختار مديريت چرخه حيات اطلاعات (ILM)
 • نگهداري سيستم پشتيبان گيري و بازيابي (Hot ، Warm و Cold)
 • نگهداري ساختار بازيابي از فاجعه (انتقال اطلاعات به سايت پشتيبان)
 • نگهداري ساختار امنيت در زيرساخت ذخيره سازي و پشتيبان گيري

   نگهداري سرويس هاي زيرساخت مجازي سازي/ذخيره سازي

 • نگهداري سرويس ميزباني سرور مجازي (Virtual Server Hosting)
 • نگهداري سرويس سرور اختصاصي مجازي (VPS/ Clusterd VPS)
 • نگهداري سرويس هاي پشتيبان گيري (Backup Services)
 • نگهداري سرويس هاي ذخيره سازي (Storage Services)
 • نگهداري ساختار امنيت سرويس هاي مجازي سازي/ذخيره سازي
 • نگهداري ساختار مديريت سرويس هاي مجازي سازي/ ذخيره سازي