اجرا و پياده سازي امنیت شبکه (Network Security)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پياده سازي ساختار امنيت شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   پياده سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي محلي

 • پياده سازي ساختار امنيت فيزيکي در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار راهکارهاي رمزنگاري در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار ابزارهاي امنيت سيستمي (آنتي ويروس، HIPS و...)
 • پياده سازي ساختار راهکارهاي برقراري ارتباطات امن (VPN)
 • پياده سازي ساختار مکانيزم هاي امنيتي در سيستم عامل ها
 • پياده سازي مکانيزم هاي امنيتي در سرويس دهنده ها (Email، SQL، Web و ...)
 • پياده سازي مکانيزم هاي Port Security، DHCP Snooping ، DAI و ...
 • پياده سازي مکانيزم هاي AAA و 802.1X در شبکه محلي
 • پياده سازي مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN ، uRPF و ...
 • پياده سازي ساختار روال هاي امنيتي NFP در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • پياده سازي ساختار مکانيزم هاي Device Hardening`
 • پياده سازي تجهيزات امنيتي (Firewall،IPS ، NAC، ISE و ....) در شبکه محلي`
 • پياده سازي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه`
 • پياده سازي ساختار نواحي امنيتي و نحوه قرارگيري سيستم هاي مختلف در آنها

   پياده سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي گسترده

 • پياده سازي ساختار Site To Site VPN در شبکه گسترده
 • پياده سازي ساختار Remote Access VPN در شبکه گسترده
 • پياده سازي ساختار راهکارهاي رمزنگاري در شبکه گسترده
 • پياده سازي ساختار VPN-Only PKI و CA در شبکه گسترده
 • پياده سازي ساختار Firewall و vFW در شبکه گسترده
 • `پياده سازي ساختار IDS/IPS در شبکه گسترده
 • پياده سازي ساختار IOS Hardening در شبکه گسترده
 • پياده سازي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه`
 • پياده سازي ساختار امن سازي زيرساخت مسيريابي در شبکه گسترده
 • پياده سازي ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در شبکه گسترده
 • پياده سازي ساختار امن سازي سرويس هاي شبکه گسترده`
 • پياده سازي ساختار امن سازي زيرساخت مديريت در شبکه گسترده`

   پياده سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در مراکز داده`

 • پياده سازي ساختار امنيت فيزيکي مرکز داده`
 • پياده سازي ساختار کنترل دسترسي در مرکز داده`
 • پياده سازي ساختار امنيت در زيرساخت Switching مرکز داده`
 • پياده سازي ساختار راهکارهاي رمزنگاري در مرکز داده
 • پياده سازي ساختار و نحوه استفاده از روال هاي امنيتي NFP
 • پياده سازي ساختار VPN-Only PKI و CA در مرکز داده
 • پياده سازي ساختار Firewall و vFW در مرکز داده
 • پياده سازي ساختار IDS/IPS در مرکز داده
 • پياده سازي ساختار مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN و ...
 • پياده سازي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • پياده سازي ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در مرکز داده
 • پياده سازي ساختار IOS Hardening در مرکز داده`
 • پياده سازي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات مرکز داده
 • پياده سازي معماري امنيت در زيرساخت سرورها و سرويس هاي مرکز داده
 • پياده سازي معماري امنيت در زيرساخت مجازي سازي و ذخيره سازي مرکز داده
 • پياده سازي معماري امنيت در زيرساخت مديريت مرکز داده

   پياده سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي ارائه دهنده سرويس

 • پياده سازي ساختار امنيت در بخش Control Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار امنيت در بخش Data Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار امنيت در بخش Management Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار امنيت در زيرساخت Inter-AS در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار امنيت در زيرساخت CsC در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار امنيت مسيريابي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار ارتباطات امن (VPN) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار امن سازي سرويس هاي لايه 2 و 3 در شبکه  ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار Firewall و IPS ها در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • پياده سازي ساختار امنيت در زيرساخت مديريت شبکه ارائه دهنده سرويس