امکان سنجي و نيازسنجي مرکز عملیات امنیت شبکه (SOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکان سنجي و نيازسنجي مرکز SOC به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با مرکز SOC
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با مرکز SOC و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با مرکز SOC

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود مرکز SOC

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي مرکز SOC

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت مرکز SOC
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي مرکز SOC

   امکان سنجي و نيازسنجي مرکز SOC

 • بررسي نيازمند هاي امنيتي سازماني در حوزه مرکز SOC
 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز مرکز SOC
 • نيازسنجي مرکز SOC (از بعد معماري، ظرفيت، eps ، تعداد و نوع کاربران و ...)
 • نيازسنجي مرکز SOC از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي مرکز SOC از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي و تهيه مدل هزينه- فايده