تحليل و آناليز امکان سنجي و نيازسنجي مرکز عملیات امنیت شبکه (SOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز مرکز SOC به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز مرکز SOC

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ماژول Event Generator در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ماژول Collection در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ماژول Message Database در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ماژول Analysis Engines در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ماژول Reaction Management در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار Correlation و Normalization در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار همبندي و نحوه قرارگيري سيستم‌هاي امنيتي در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم مديريت رخداد و آسيب پذيري در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت تجهيزات امنيتي در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت Service Desk در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم Online Security dashboard در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم مشورت‌هاي امنيتي (Security Advisories)
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم گزارش گيري در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز سيستم کنترل‌هاي دستيابي فيزيکي در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم مراقبت ويدئويي (DVR ، Storage و ...) در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم پايش وقايع امنيتي (log Monitoring) در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم پيشگيري از دست دادن داده‌ها (DLP) در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار Website Malware Monitoring در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم مديريت وصله (Patch Management) در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم مديريت پيکربندي ايمن در مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه سازي زير سيستم‌هاي مرکز SOC
 • تحليل و آناليز ساختار بروز رساني زير سيستم‌هاي مرکز SOC

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT