طراحي مرکز عملیات امنیت شبکه (SOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي مرکز SOC به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي مرکز SOC

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ماژول Event Generator در مرکز SOC
 • طراحي ماژول Collection در مرکز SOC
 • طراحي ماژول Message Database در مرکز SOC
 • طراحي ماژول Analysis Engines در مرکز SOC
 • طراحي ماژول Reaction Management در مرکز SOC
 • طراحي ساختار Correlation و Normalization در مرکز SOC
 • طراحي ساختار همبندي و نحوه قرارگيري سيستم‌هاي امنيتي در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم مديريت رخداد و آسيب پذيري در مرکز SOC
 • طراحي ساختار مديريت تجهيزات امنيتي در مرکز SOC
 • طراحي ساختار مديريت Service Desk در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم Online Security dashboard در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم مشورت‌هاي امنيتي (Security Advisories)
 • طراحي ساختار سيستم گزارش گيري در مرکز SOC
 • طراحي سيستم کنترل‌هاي دستيابي فيزيکي در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم مراقبت ويدئويي (DVR ، Storage و ...) در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم پايش وقايع امنيتي (log Monitoring) در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم پيشگيري از دست دادن داده‌ها (DLP) در مرکز SOC
 • طراحي ساختار Website Malware Monitoring در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم مديريت وصله (Patch Management) در مرکز SOC
 • طراحي ساختار سيستم مديريت پيکربندي ايمن در مرکز SOC
 • طراحي ساختار يکپارچه سازي زير سيستم‌هاي مرکز SOC
 • طراحي ساختار بروز رساني زير سيستم‌هاي مرکز SOC
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده