اجرا و پياده سازي مرکز عملیات امنیت شبکه (SOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه اجرا و پياده سازي مرکز SOC به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   پياده سازي مرکز SOC

 • پياده سازي ماژول Event Generator در مرکز SOC
 • پياده سازي ماژول Collection در مرکز SOC
 • پياده سازي ماژول Message Database در مرکز SOC
 • پياده سازي ماژول Analysis Engines در مرکز SOC
 • پياده سازي ماژول Reaction Management در مرکز SOC
 • پياده سازي ساختار Correlation و Normalization در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم مديريت رخداد و آسيب پذيري در مرکز SOC
 • پياده سازي ساختار مديريت تجهيزات امنيتي در مرکز SOC
 • پياده سازي ساختار مديريت Service Desk در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم Online Security dashboard در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم Trouble Ticket در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم مشورت‌هاي امنيتي (Security Advisories)
 • پياده سازي سيستم گزارش گيري در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم کنترل‌هاي دستيابي فيزيکي در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم مراقبت ويدئويي (DVR ، Storage و ...) در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم پايش وقايع امنيتي (log Monitoring) در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم پيشگيري از دست دادن داده‌ها (DLP) در مرکز SOC
 • پياده سازي Website Malware Monitoring در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم مديريت وصله (Patch Management) در مرکز SOC
 • پياده سازي سيستم مديريت پيکربندي ايمن در مرکز SOC
 • پياده سازي ساختار بروز رساني زير سيستم‌هاي مرکز SOC
 • يکپارچه سازي زير سيستم‌هاي مرکز SOC