مهندسي مجدد و بهينه سازي مرکز عملیات امنیت شبکه (SOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي مرکز SOC به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي مرکز SOC

 • بهينه سازي ماژول Event Generator در مرکز SOC
 • بهينه سازي ماژول Collection در مرکز SOC
 • بهينه سازي ماژول Message Database در مرکز SOC
 • بهينه سازي ماژول Analysis Engines در مرکز SOC
 • بهينه سازي ماژول Reaction Management در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار Correlation و Normalization در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار همبندي و نحوه قرارگيري سيستم‌هاي امنيتي در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم مديريت رخداد و آسيب پذيري در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت تجهيزات امنيتي در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت Service Desk در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم Online Security dashboard در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم مشورت‌هاي امنيتي (Security Advisories)
 • بهينه سازي ساختار سيستم گزارش گيري در مرکز SOC
 • بهينه سازي سيستم کنترل‌هاي دستيابي فيزيکي در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم مراقبت ويدئويي (DVR ، Storage و ...) در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم پايش وقايع امنيتي (log Monitoring) در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم پيشگيري از دست دادن داده‌ها (DLP) در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار Website Malware Monitoring در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم مديريت وصله (Patch Management) در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم مديريت پيکربندي ايمن در مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه سازي زير سيستم‌هاي مرکز SOC
 • بهينه سازي ساختار بروز رساني زير سيستم‌هاي مرکز SOC