نگهداري، پشتيباني و راهبري مرکز عملیات امنیت شبکه (SOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و راهبري مرکز SOC به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري و راهبري مرکز SOC

 • نگهداري ماژول Event Generator در مرکز SOC
 • نگهداري ماژول Collection در مرکز SOC
 • نگهداري ماژول Message Database در مرکز SOC
 • نگهداري ماژول Analysis Engines در مرکز SOC
 • نگهداري ماژول Reaction Management در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم مديريت رخداد و آسيب پذيري در مرکز SOC
 • نگهداري ساختار مديريت تجهيزات امنيتي در مرکز SOC
 • نگهداري ساختار مديريت Service Desk در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم Online Security dashboard در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم Trouble Ticket در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم مشورت‌هاي امنيتي (Security Advisories)
 • نگهداري سيستم گزارش گيري در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم کنترل‌هاي دستيابي فيزيکي در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم مراقبت ويدئويي (DVR ، Storage و ...) در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم پايش وقايع امنيتي (log Monitoring) در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم پيشگيري از دست دادن داده‌ها (DLP) در مرکز SOC
 • نگهداري ساختار Website Malware Monitoring در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم مديريت وصله (Patch Management) در مرکز SOC
 • نگهداري سيستم مديريت پيکربندي ايمن در مرکز SOC
 • نگهداري ساختار بروز رساني زير سيستم‌هاي مرکز SOC