تحليل و آناليز مرکز مديريت يکپارچه شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز مرکز مديريت يکپارچه شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز مرکز مديريت يکپارچه شبکه

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار کلان يکپارچه سازي زيرساخت مديريت شبکه
 • تحليل و آناليز معماري NGOSS در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • تحليل و آناليز معماري ITIL در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه سازي سرويس هاي سازماني (ESB)
 • تحليل و آناليز معماري OSS مبتني بر چارچوب eTOM
 • تحليل و آناليز ساختار مجتمع سازي با Element Manager هاي شبکه
 • تحليل و آناليز ساختار استفاده از چارچوب SID در مدل سازي داده‌ها
 • تحليل و آناليز ساختار استفاده از J2EE/TAM جهت يکپارچه‌سازي سيستم‌ها
 • تحليل و آناليز ساختار استفاده از چارچوب OSS/J در يکپارچه‌سازي داده‌ها
 • تحليل و آناليز ساختار خودکارسازي فرايندها و مديريت عمليات شبکه
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت خدمات کاربردي در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • تحليل و آناليز ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT