امکان سنجي و نيازسنجي ارائه دهندگان سرويس (SP)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکانسنجي و نيازسنجي ارائه دهندگان سرویس به شرح زير مي باشد:

 

شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با ارائه دهنده سرويس
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با ارائه دهنده سرويس و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با ارائه دهنده سرويس

شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود شبکه ارائه دهنده سرويس

بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي ارائه دهنده سرويس

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت ارائه دهنده سرويس
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي ارائه دهنده سرويس

مطالعات تحقيقي و تطبيقي

 • بررسي انواع ارائه دهندگان سرويس در ساير کشورها
 • بررسي انواع کاربران، سرويس ها، تعرفه ها و ... ارائه دهندگان سرويس در ساير کشور ها
 • بررسي به روز ترين استانداردها، راهکارها و فناوري هاي ارائه دهندگان سرويس

امکان سنجي و نيازسنجي شبکه ارائه دهنده سرويس

 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز
 • نيازسنجي ارائه دهنده سرويس (از بعد معماري، ظرفيت سرويس ها، ذخيره سازي، تراکنش، تعداد و نوع کاربران)
 • تعيين و ارائه سبد سرويس هاي هدف و پارامترهاي کيفي آنها (الزامات، محدوديت ها، وابستگي ها)
 • تحليل بازار، تهيه مدل هزينه/درآمد و تدوين تعرفه به تفکيک هر سرويس
 • نيازسنجي ارائه دهندگان سرويس از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي ارائه دهندگان سرويس از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي ارائه دهندگان سرويس از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي، تهيه مدل هزينه-فايده و تعيين نقطه بازگشت سرمايه (ROI)