مهندسي مجدد و بهينه سازي شبکه های محلی (LAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي شبکه هاي محلي به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي زيرساخت غير فعال شبکه محلي

 • بهينه سازي ساختار همبندي زيرساخت فيزيکي شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار مديريت کابل ها و برچسب گذاري
 • بهينه سازي ساختار کابل کشي، داکت کشي و ....
 • بهينه سازي ساختار رک ها متعلقات آنها
 • بهينه سازي ساختار Patch Panel ها، نودهاي شبکه و تلفن
 • بهينه سازي ساختار برق و UPS در شبکه محلي

   بهينه سازي و مهندسي مجدد زيرساخت منطقي- فعال شبکه محلي

 • بهينه سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار افزونگي ارتباطات و تجهيزات در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار VLANing و VTP
 • بهينه سازي ساختار STP
 • بهينه سازي ساختار Trunking
 • بهينه سازي ساختار EtherChannel
 • بهينه سازي ساختار گردش ترافيك و Gateway و SVI
 • بهينه سازي ساختار FHRP
 • بهينه سازي ساختار آدرس دهي منطقي در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار مسيريابي در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار (QoS) در شبکه محلي

   طراحي سرويس تلفن تحت شبكه (IP Telephony)

 • بهينه سازي ساختار تلفن تحت شبكه IP Telephony